sobota, 18, listopad 2017

W czwartek odbędzie się sesja Rady Gminy.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z dnia 2001r nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) zwołuję sesję Rady Gminy na dzień 29 października 2009r o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności jej obrad.
2. Uchwalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Analiza przebiegu zadań inwestycyjnych i gospodarczych w 2009r.
5. Gotowość do prac związanych z odśnieżaniem dróg na terenie gminy w sezonie 2009/2010
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Węgierska Górka- budynków ,budowli i gruntów oraz zwolnień niektórych nieruchomości od podatku od nieruchomości w 2010 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podatku od środków transportu na 2010rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłaty targowej ,zasad ustalania i poboru, terminów płatności oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Węgierska Górka w 2010roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego użyczenia części działki nr 5157/1 położonej w Cięcinie.
12. Zmiany w budżecie gminy.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2009r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia Porozumienia określającego zasady dodatkowych płatności na realizację projektu pn. „Oczyszczanie Ścieków na     Żywiecczyźnie- Faza II”
15. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
16. Rozpatrzenie pism i skarg , które wpłynęły do Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
17. Interpelacje radnych i zapytania oraz udzielenie odpowiedzi.
18. Wolne wnioski i zapytania w tym: sprawozdanie z prac komisji w okresie międzysesyjnym.

Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w Urzędzie Gminy Węgierska Górka –pokój nr 17 sala sesyjna.

Protokół z poprzedniej sesji jest wyłożony do wglądu w biurze rady gminy .
Pełna dokumentacja dotycząca przebiegu sesji Rady Gminy jest do wglądu w biurze rady gminy , ponadto wszelkich dodatkowych informacji należy zasięgać u pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za dane zagadnienie.

Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na podstawie art. 24 i art.25 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz U z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia