poniedziałek, 12, listopad 2018

Nowe przepisy dotyczące najbliższych wyborów samorządowych.

 

 

 

 

 

Za tydzień 21 października odbędą się wybory samorządowe. Co się zmieniło jeśli chodzi o wybory samorządowe?

 

wybory_2018

 

Wybory samorządowe 2018 ze zmianami


Wybory samorządowe w 2018 roku będą zorganizowane zgodnie z brzmieniem ustawy z 31 stycznia nowelizującą Kodeks wyborczy i inne ustawy. Ustawa ta wprowadza dwukadencyjność wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Zmienia zasady głosowania, na nowo definiując znak "x" na kartach do głosowania. Ogranicza możliwość głosowania korespondencyjnego oraz wprowadza dwa typy komisji obwodowych.

 

Wybory samorządowe zmiana ordynacji w 2018 roku

 

1. Nowela wygasi kadencję Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach parlamentarnych przeprowadzonych w 2019 roku. Zmieni się też sposób jej wyboru. Siedmiu z dziewięciu jej członków zostanie wybranych przez Sejm, co oznacza odebranie kompetencji Trybunałowi Konstytucyjnemu, Najwyższemu Sądowi Administracyjnemu oraz Sądowi Najwyższemu.

 

2. Zmiany ordynacji w wyborach samorządowych obejmują zniesienie możliwości dwudniowego głosowania, jako iż wybory przeprowadza się w dniu niepracującym.

 

3. Zmieniła się ustawowa definicja znaku „x” na kartach do głosowania, który od teraz oznacza co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie karty do głosowania. Wcześniej postawienie więcej niż dwóch linii oznaczało nieważność głosu. Ciekawą nowością jest to, iż dopisanie dodatkowych numerów list, nazw czy też własnych adnotacji na karcie do głosowania nie wpływa jego na jej ważność. Legalizacji uległy też skreślenia i zamazania dokonywane na karcie.
   

 

4. Nowelizacja z 31 stycznia zmieniła też zasady głosowania korespondencyjnego. Od tak głosować będą mogły tylko osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Odebrało to możliwość głosowania korespondencyjnego przez osoby starsze lub mieszkające poza granicami kraju.
   

 

5. Ustawa wprowadziła ponadto dwa typy komisji obwodowych. Pierwsza z nich będzie zajmowała się przeprowadzeniem głosowania, a druga ustalaniem jego wyników. Praca drugiej rozpocznie się po zakończeniu głosowania w danym lokalu wyborczym.
   

 

6. W trakcie głosowania oraz liczenia głosów prowadzona będzie transmisja z lokalu wyborczego. Prace obu komisji mogą być obserwowane przez mężów zaufania oraz obserwatorów społecznych, wyznaczonych przez organizacje o określonej działalności statutowej (troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój obywatelskich postaw społeczeństwa).
 

 

Wybory samorządowe – nowe przepisy dotyczące samorządu terytorialnego

 

1. Nowelizacja wydłuża kadencję organów samorządu terytorialnego o 1 rok (z 4 do 5 lat).
   

2. JOW-y (jednomandatowe okręgi wyborcze) będą wyznaczane w gminach zamieszkanych przez nie więcej niż 20 tys. mieszkańców.
   

3. W miastach na prawach powiatu obowiązkowe stanie się uchwalenie budżetu obywatelskiego, w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy. O przeznaczeniu tych środków zadecydują corocznie mieszkańcy danej jednostki samorządowej.
   

4. Powołana zostanie komisja rozpatrująca skargi, wnioski oraz petycje związane z działaniem organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych.
   

5. Obrady organów stanowiących będą od chwili wejścia w życie ustawy transmitowane i zapisywane. Radni uzyskają natomiast prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych.
   

6. Mieszkańcy samorządów otrzymali inicjatywę uchwałodawczą, której udzielenie było do tej pory fakultatywne. Obecnie z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić:

    100 osób – w gminie do 5 tys. mieszkańców
    200 osób – w gminie do 20 tys. mieszkańców
    300 osób – w gminie większej niż 20 tys. mieszkańców oraz w powiecie do 100 tys. mieszkańców
    500 osób – w powiecie większym niż 100 tys. mieszkańców
    1000 osób – w województwie.
 

źródło: PKW, gazeta.pl, dziennik

 

fiddler

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia