sobota, 19, czerwiec 2021

Informacje z Sesji Rady Gminy z dnia 17.02.2021.

 

 

 

 

 

17 lutego 2021 roku odbyła się sesja Rady Gminy Węgierska Górka.

 

Pierwszym tematem była stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny Podniesiona została do kwoty 27 zł miesięcznie od osoby.  W przypadku braku deklaracji segregacji odpadów kwota ta wyniesie 54 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Dla osób kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych przewidziano częściowe zwolnienie z opłat w wysokości 4,00 zł miesięcznie od osoby. Uchwały te wchodzą w życie 1 kwietnia 2021 r.
Podwyższenie ceny powodowane jest wzrostem ceny za przyjęcie odpadów stałych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

 

 

Rada Gminy zatwierdziła Plan inwestycyjny modernizacji dróg i oświetlenia ulicznego na rok 2021, który został opracowany, omówiony i zaakceptowany na spotkaniu Komisji Gospodarczej w dniach 27.01.2021 r. oraz 04.02.2021 r. Przewidziano plan pracy w każdym z sołectw. Ponadto zwiększone zostanie bezpieczeństwo mieszkańców poprzez budowę barier drogowych. Rozbudowany zostanie monitoring wiejski, powstaną wiaty przystankowe, zamontowane zostaną tablice informacyjne. Pojawią się nowe lustra drogowe. Realizowane działania obejmą także czyszczenie poboczy, chodników, bulwarów, rowów, przepustów, kanalizacji burzowej zainstalowanej w pasach drogowych. Zostaną zamontowane progi zwalniające oraz tabliczki z nazwami ulic.

 

Podczas sesji dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgierska Górka na lata 2021-2027 oraz podjęto uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Węgierska Górka w roku 2021. Zwiększono planowane dochody ogółem o kwotę 636 338,22zł oraz zwiększono kwotę planowanych wydatków ogółem o kwotę 853 969,99 zł. Uległ zmianie wynik budżetu w 2021 r. Planowany jest deficyt w wysokości 7 516 528,77 zł który zostanie sfinalizowany przychodami między innymi z nadwyżki budżetu z lat poprzednich. Zwiększono planowane przychody w roku 2021 o kwotę 217 631,77 zł. Po zmianie planowane przychody ogółem wynoszą 9 683 181,77 zł. Planowane rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 2 1666 653,00 zł.

 

Decyzją Rady Gminy zwolniono z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorcom, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z panującą pandemią Covid-19. Dotyczy to branży hotelarskiej oraz usług związanych z działalnością kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy należności za okres od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. Deklarację o ulgę należy składać do dnia 15 marca 2021 r. W programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgierska Górka w roku 2021 zapewniono miejsca w schronisku dla zwierząt zgodnie z umową zawartą z Firmą Handlową - Beata Kowalczyk, prowadzącą Schronisko dla zwierząt „Azyl” Cieszynie ul. Cicha 10. Umowa przewiduje odbiór wyłapanych zwierząt -zgłoszonych przez pracownika Urzędu Gminy, przedstawiciela Policji lub Inspekcji Weterynaryjnej, transport zwierząt do schroniska, zapewnienie odpowiednich i godziwych warunków pobytu. Ustalono działania w dziedzinie opieki nad wolno żyjącymi kotami. Miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu gminy zapewni gospodarstwo rolne położone w Ciścu przy ul. Brzozowej 1. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Węgierska Górka opiekę weterynaryjną zapewniono poprzez podpisanie umowy na wykonywanie usług z Przychodnią Weterynaryjną „ALFA” w Żywcu. Określono zasady i tryb udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Dotację można uzyskać m.in. na ekspertyzy techniczne i konserwatorskie, przeprowadzenie badań, wykonanie dokumentacji, opracowanie programu prac, wykonanie projektu, stabilizację konstrukcyjną, odnowienie lub uzupełnienie tynków, zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej i odgromowej. Ubiegający się o dotację w roku 2021 powinni złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie do 30 kwietnia. W sprawie zbiorowego transportu publicznego gmina określiła sieć komunikacyjną, na której wykonywany będzie przewóz o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich w roku 2021. Sieć będzie składać się z linii Cięcina Leśniczówka – Węgierska Górka 2. Przyjęto Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Węgierska Górka na lata 2021 -2026.

 

rada_gminy

 

 źródło: UG Węgierska Górka

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Przekaż 1% podatku dla Juli Białoń

Radio Cięcina

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia