niedziela, 10, grudzień 2023

Informacje z Sesji Rady Gminy z dnia 29.09.2023.

 

 

 

 

 

29 września 2023 roku odbyła się kolejna sesja Rady Gminy Węgierska Górka. Po otwarciu i stwierdzeniu jej prawomocności przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniej sesji.

 

Następnie omówiona została tematyka związana z planem zimowego utrzymania dróg gminnych, chodników, ścieżek spacerowych na terenie gminy Węgierska Górka w sezonie 2023/2024.

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2035 oraz w budżecie Gminy Węgierska Górka na rok 2023. Dochody ogółem zwiększono o 4 407052,87 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 464 27177 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 57 224,90 zł. Wydatki ogółem zmniejszono o 92 947,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 483 035,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 575 983,00 zł. Budżet Gminy po zmianach prezentuje się następująco:  dochody - 107 956 466,40 zł, wydatki - 130 755 659,80 zł.

 

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zapewnienia środków na pokrycie udziału własnego niezbędnego do realizacji przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu projektu pn. ,,Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego, etap I - budowa hali z infrastrukturą" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

Zatwierdzono uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 92 686,10 zł dla Powiatu Żywieckiego na dofinansowanie zadania pn. ,,Remont przepustów poprzecznych przez drogę powiatową nr 1434 S w Żabnicy w km 4+329 do km 4+388".

 

Rada Gminy Węgierska Górka uchwaliła udzielenie Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Cięcinie dotacji celowej w wysokości 1 000 000,00 zł w roku 2024, na wykonanie zadania pn.: ,,Renowacja XVI w. kościoła wraz z budynkami przykościelnymi w Cięcinie - zabytkowa plebania pełniąca funkcję izby tradycji" dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zatwierdzono także uchwałę dotyczącą zmiany uchwały Nr lV/36/2019 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty oraz rocznej ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

 

Radni opowiedzieli się także za przyjęciem "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2023-2027". Ujęte w nim zadania służą rozwojowi gminy oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2023-2027 uwzględnia zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej Spółki Beskid-Ekosystem oraz potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy. Opracowany plan jest zgodny z ,,Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Węgierska Górka na lata 2018-2021, z perspektywą na lata 2022-2025" oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgierska Górka przyjętym uchwałą nr XXII/170/2001 z dnia 4 września 2001 roku oraz ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości wchodzących w skład Gminy.

 

Wprowadzono uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/1 75/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Węgierska Górka.

Rada Gminy Węgierska Górka wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 800/18 o pow. 0,0135 ha, położonej w Cięcinie, powstałej z podziału działki nr 800/1, dla której Sąd Rejonowy w Żywcu prowadzi księgę wieczystą nr BB1 Z/OO1 66990/5 - działka została zajęta pod drogę gminną.

 

Na zakończenie Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Ostatnia część sesji poświęcona była interpelacjom i zapytaniom.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu sesji Rady Gminy zostały zamieszczone na stronie bip.wegierska-gorka.pl.


 

 

rada_gminy

 

 

 źródło: UG Węgierska Górka

 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy
 
Pomoc dla Grażyny
Pomoc dla Grażyny Witos-Fabian

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia