poniedziałek, 20, maj 2024
Protokół z zebrania wiejskiego, które odbyło się 26. lutego w Cięcinie.

 

Zebranie zaplanowano na czwartek (26. lutego) na godzinę 16:00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3. Maja w Cięcinie. W dyskusji oprócz mieszkańców wzięli udział: wój, radni, a także sołtys i rada sołecka.


Poniżej protokół z tego zebrania przekazany przez sołtysa - p. Antoniego Figurę.

Protokół z Zebrania Wiejskiego w Cięcinie z dnia 26 lutego 2009 r.

Zebranie otworzył Sołtys Cięciny pan mgr inż. Antoni Figura, witając przybyłych Gości w osobach: Wójta Gminy pana mgr Piotra Tyrlika, Radnych Gminy, przedstawicieli Komisariatu Policji oraz wszystkich obecnych mieszkańców. Następnie poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Zebrania i protokolanta, a ze swej strony wnioskował aby przewodniczącym został pan Franciszek Stopka, a protokolantem pani Maria Jopek. Z sali nie podano żadnych innych propozycji. Jednomyślnie przez aklamację przewodniczącym został pan Franciszek Stopka protokolantem pani Maria Jopek. Osoby te wyraziły zgodę na pełnienie zaproponowanych funkcji.

Pan Stopka podziękował za wybór i przedstawił projekt porządku Zebrania:

1. Otwarcie i przywitania obecnych.
2. Wybór przewodniczącego Zebrania i protokolanta.
3. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Informacja Komisariatu Policji na temat bezpieczeństwa publicznego.
5. Informacja Wójta dotycząca realizacji zadań gospodarczych i społecznych oraz Planu Odnowy Cięciny.
6. Informacja na temat zagrożeń i sygnałów alarmowych.
7. Dyskusja.
8. Wnioski i podjęcie uchwał.

Ad. 3 – Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej przedstawił pan A. Figura omówił najważniejsze problemy, które były przedmiotem zainteresowania i działania Sołtysa i Rady Sołeckiej, a wynikały z wniosków naszych mieszkańców oraz własnych spostrzeżeń. Zwrócił uwagę na nasilające się przypadki niszczenia i dewastacji znaków drogowych, barierek, ławek, zadaszeń na przystankach, kabin i aparatów telefonicznych. Często spotykane są przypadki podrzucania odpadów i zanieczyszczeń w miejscu ustronne, obok koszy ulicznych, na chodniki i pobocza dróg, do rzek i potoków, a także do lasu.

Zostało też przedstawione rozliczenie środków finansowych, które były do dyspozycji Rady Sołeckiej. W swych wypowiedziach zachęcał mieszkańców do współpracy mającej na celu rozwój naszej miejscowości. Mimo znacznych osiągnięć jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, głównie w zakresie modernizacji dróg, oświetlenia ulicznego, likwidacji „dzikich wysypisk”, ograniczenia wandalizmu itp.

Integralną częścią sprawozdania są:

1. Propozycje do Planu Zadań Gospodarczych na lata 2008 – 2009.
2. Proponowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia do Planu Rozwoju Cięciny na lata 2009 – 2013.
3. Ustalenia Radnych Cięciny dotyczące modernizacji dróg gminnych i montaż lamp oświetlenia ulicznego na rok 2009.

Przedsięwzięcia zawarte w powyższych opracowaniach wynikają z wniosków i postulatów zgłaszanych na różnych zebraniach i spotkaniach. Niektóre z nich mają już bardzo długą historię i ciągle są powtarzane. Sołtys zaproponował, aby wymienione plany i propozycje były przyjęte jako wnioski do realizacji na rok bieżący i lata następne.

Z kolei zabrał głos pan F. Stopka – Przewodniczący Rady Sołeckiej, który przedstawił starania rady Sołeckiej o naprawę dróg powiatowych (ulice Jana Pawła II, Św. Katarzyny i Niepodległości Polski). Szczególnie ważną sprawą jest budowa chodników dla pieszych. Poinformował również o wnioskach zgłoszonych do Telekomunikacji w sprawie likwidacji lub przesunięcia słupów telefonicznych usytuowanych w chodnikach (obok pomnika, kościoła i posesji Pana Golca).

Ad.4 – Przedstawiciel Komisariatu Policji przedstawił sytuację dotyczącą bezpieczeństwa publicznego. Interwencje policji były związane z przemocą w rodzinie, pijaństwem, wandalizmem i dewastacją. Stwierdził, że istnieje problem bezpańskich psów. Zwrócił się do mieszkańców o współpracę w celu poprawy ładu, porządku i bezpieczeństwa na naszym terenie. Obecnie Komisariat ma trudności w pełnej obsadzie etatów, co utrudnia przeprowadzanie częstych patroli w terenie. Po wystąpieniu przedstawiciela Komisariatu pytania i prośby zgłosili:

- Pan Skrzypek, pyta czy można wyłapać spożywających alkohol w sklepach.

- Pan A. Figura prosi o częstsze patrole i legitymowanie w godzinach nocnych grup młodych osób zachowujących się wulgarnie. Dotyczy to zwłaszcza wiat na przystankach, niektórych ławek i innych miejsc publicznych.

- Pan Pytlarz – także prosi o zwiększenie patroli w celu poprawy bezpieczeństwa.

- Pan T. Madejczyk – poruszył sprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga dotyczy głównie kierowców nie przestrzegających przepisów.

- Pan I. Ficoń – zwraca uwagę na niewłaściwe parkowanie obok cmentarza, mimo że obok jest parking.

Przedstawiciele Komisariatu udzielili tylko okólnikowych odpowiedzi na zadane pytania.

Ad. 5 - Przewodniczący Zebrania poprosił Wójta o przedstawienie informacji na temat realizacji zadań gospodarczych i społecznych w Cięcinie.

Wójt Gminy Węgierska Górka pan Piotr Pyrlik podziękował za zaproszenie na Zebranie oraz za pracę na rzecz naszego sołectwa Radnym, Sołtysowi, Radzie Sołeckiej oraz wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju miejscowości i całej Gminy.

Z kolei Wójt przekazał wiele informacji dotyczących konkretnych działań i przedsięwzięć w Cięcinie i całej Gminie. Przedstawił cały szereg danych dotyczących przychodów z różnych źródeł i wydatków na różne cele. Konkretne pozycje i wartości są zawarte w sprawozdaniu z realizacji budżetu na 2008 rok.

W swym wystąpieniu Wójt szeroko omówił wiele istotnych zagadnień dotyczących niżej podanych tematów:

1. Oświaty i wychowania. Podał wydatki z tym związane. Zwrócił uwagę na wykonane prace związane z rozbudową szkół, przypomniał o pięknej nowoczesnej hali sportowej przy Gimnazjum w której odbywają się nie tylko obowiązkowe zajęcia z w.f., ale również są organizowane różne imprezy i zawody sportowe. Podał też dane dotyczące liczby uczniów, personelu pedagogicznego i technicznego.
2. Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Podane zostały informacje dotyczące wydatków na zasiłki stałe, świadczenia rodzinne, pomoc w zakresie dożywiania w szkołach i przedszkolach.
3. Ochrona Zdrowia. Obecnie budynek Ośrodka Zdrowia jest własnością Gminy. W ostatnich dwóch latach wykonano w nim różne prace remontowe. Zostały przedstawione wydatki w tym zakresie.
4. Profilaktyka przeciwalkoholowa. Przedstawiono Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który wymaga ciągłych uzupełnień i nowych form działania.
5. Ochrona Środowiska. Jest to temat mający coraz większe znaczenie. Występują częstsze przypadki podrzucania odpadów na sąsiednie posesje, pod drogi, brzegi rzek i do lasów. Powstają dzikie wysypiska. Gmina posiada pewne programy związane z ograniczeniem i likwidacją tego zjawiska, ale konieczne jest również włączenie się wszystkich mieszkańców do działań, aby ten problem rozwiązać.
6. Kultura i Sport. Instytucje kultury i kluby sportowe uzyskują pomoc materialną ze strony Gminy. Konieczne jest większe zaangażowanie społeczne ze strony przedstawicieli różnych stowarzyszeń i klubów.
7. Bezpieczeństwo. Omówiona została m.in. działalność O.S.P. i plany rozbudowy remizy.
8. Realizacja zadań w zakresie modernizacji dróg, poprawy oświetlenia ulicznego, modernizacja oczyszczalni ścieków i budowy kanalizacji sanitarnej.

Wójt omówił prace związane z modernizacją i remontem dróg. Zmodernizowano parking przy OSP i obok kościoła Św. Katarzyny, nad wikarówką, wyasfaltowano ok. 195mb ulicy Spacerowej i częściowo ulice Rzeczną, Pogodną i Wspólną. Zakupiono 400 szt. płyt na naprawę ulic Ficońka i Zdrojowa. Zamontowano 2 lampy przy ul. Spacerowej, 1 obok Szkoły nr.2, 1 przy ul. Mickiewicza, 1 przy ul. 3-go Maja. Przewidywana jest budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Biegunów, Fabisiów, Dworkowej, Juraszków, Kociołków i Solanów. Prace powinny rozpocząć się w roku 2009.  Przewidywany koszt modernizacji oczyszczalni to ok.14 mln zł.

9. Starania dotyczące naprawy dróg powiatowych i budowy chodników przy tych drogach dotyczą dróg: Cięcina - Węgierska Górka, Cięcina Dolna – Cięcina Górna, Cięcina – Wieprz. Przy tych drogach nie ma nawet poboczy dla pieszych.
10. Starania o naprawę i konserwację koryt Soły, Cięcinki i Lorańca – z uwagi na brak środków finansowych RZGW nie zapewnia realizacji tych zadań. Wójt omówił też zagadnienia związane z ciekami wodnymi i melioracyjnymi. Dawniej tą sprawą zajmowała się Spółka Wodna, która została rozwiązana z uwagi na brak chętnych do pracy społecznej. Obecnie za stan rowów melioracyjnych odpowiadają właściciele gruntów przy których istnieją rowy. Wójt omówił też przedsięwzięcia zawarte  w Programie Odnowy Miejscowości Cięcina.

Ad.7 - W dyskusji zabierali głos:

- Pani A. Czulak – uważa, że zebranie powinno się odbyć o innej porze. Ponadto zapytuje gdzie można nabyć mapę Cięciny.

- Pan W. Pawlus – z uwagi na podwyższenie krawężników przy budowie chodnika zachodzi konieczność podwyższenia bramy wjazdowej na jego posesję, uważa że koszty powinien ponieść wykonawca chodnika.

- Pani J. Szczotka – wnioskuje o wykonanie kraty ściekowej poniżej sklepu nr 17 (nad przystankiem PKP).

- Pan H. Adamczyk – proponuje ustawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.

- Pan M. Kąkol – również prosi o kontenery do Cięciny Górnej, gdzie często nawet do lasu podrzucane są różne przedmioty nawet z innych rejonów.

Na zadane pytania i wnioski Wójt udzielił odpowiedzi. Bardzo trudno ustalić porę zebrania, aby wszystkim odpowiadała. mapki Cięciny można nabyć w sklepiku OPG. Sprawa przesunięcia bramy będzie omówiona z wykonawcą chodnika. Wniosek Pani Szczotka zostanie przeanalizowany. Przekazywanie zużytych przedmiotów można uzgodnić ze Spółką Beskid Ekosystem. Ustawienie kontenerów nie zdaje egzaminów, gdyż niektóre osoby starają się nagromadzony balast np. opony itp. wrzucać do kontenerów.

Z kolei głoś zabrał Pan Leon Figura – Przewodniczący Rady Gminy. Zwrócił uwagę na potrzebę przyśpieszenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągów na terenach. które tych urządzeń jeszcze nie posiadają. Omówił realizację prac związanych z budową dróg gminnych i planami w tym zakresie. Skierował prośbę do Pana Stefana Pieli – Prezesa PTTK, aby nadal były organizowane zawody o Puchar Magury, które posiadają długą tradycję i zawsze cieszą się dużą popularnością wśród naszych mieszkańców.

Do Pana Wójta zwrócił się z prośbą, aby na folderach wydawanych przez Urząd Gminy 
w sposób poprawny były oznaczane granice Cięciny. Uwaga ta dotyczy rejonu Juraszków, gdzie granica pokrywa się z drogą krajową do Żywca. Zwrócił również uwagę na niedociągnięcia związane z organizacją uroczystości 35-lecia LKS „Świt”. Zaapelował szczególnie do młodych mieszkańców o udział w pracach klubu.

Ponadto wspomniał o istnieniu Stowarzyszenia Ochrony Zabytków i Rozwoju Cięciny „Magura”. Staraniem tego Stowarzyszenia odnowiono kapliczkę Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Jana Pawła II, wykonano Obelisk upamiętniający pomordowanych naszych mieszkańców w czasie II Wojny Światowej i inne przedsięwzięcia. Omówił również starania dotyczące renowacji zabytkowej zabudowy kompleksu kościoła Św. Katarzyny.

Do mieszkańców zaapelował o cierpliwość i zapewnił ich, że w miarę możliwości ich słuszne prośby i postulaty zostaną zrealizowane.

Następnie głos zabrał pan Władysław Skrzyp – radny powiatu. W ogólnym zarysie przedstawił budżet powiatu, stwierdził, że na budowę chodnika powyżej przystanku PKP przypada około 140 tyś. zł. Stwierdził, że powiat dysponuje bardzo ograniczonymi środkami. Wiele instytucji wymaga wsparcia finansowego.

Omówił też trudną sytuację na rynku pracy i z bezrobociem.

Radna Krystyna Kuchejda prosi Wójta o informację dotyczącą wprowadzenia nowych opłat za wywóz śmieci.

Pan Stefan Piela prosi o informację na temat modernizacji oczyszczalni ścieków, o budowie chodnika i planowane zalesienie.

Pan Władysław Skrzyp wyjaśnił, że ma być przeprowadzona akcja sadzenia drzew. Organizatorem jest firma Żywiec Zdrój wraz z Nadleśnictwem.

Pan Wójt wyjaśnia – Gmina stara się wywieźć wszystkie śmieci. Są propozycje by wprowadzić odpłatność za wywóz śmieci od osoby. Problem ten jest obecnie dyskutowany.

Oczyszczalnia ścieków będzie gruntownie modernizowana. 

Radny Józef Żur omówił zasady sygnalizacji alarmowej związanej z różnymi zagrożeniami. Podał numery alarmowe oraz poinformował o rozprowadzaniu wśród uczestników zebrania ulotek z ta tematyką.

Pan Żur zaapelował do mieszkańców, aby korzystali z usług Spółki Beskid-Ekosystem, która dysponuje mniejszymi samochodami do wywozu śmieci w porównaniu z firmą PUK Żywiec.

Pani Jadwiga Zontek – prosi o budowę kanalizacji przy ul. Jana Pawła II (w pobliżu ul. Niepodległości Polski).

Pan Leon Figura – prosi o zorganizowanie akcji rozmieszczenia kontenerów.

Pan Stanisław Kosiec – wnioskuje o rozszerzenie programu dot. ocieplania budynków.

Z kolei Pan Antoni Figura – Sołtys – w pierwszej kolejności poprosił mieszkańców Cięciny o włączenie się do prac w Stowarzyszeniach, klubach i innych organizacjach, które działają w Cięcinie. Obecnie w pracach tych zaangażowane są przeważnie osoby starsze. Konieczny jest szerszy dopływ osób młodszych, od których uzależniona jest przyszłość. Ze swej strony zapewnia pomoc każdej osobie, która włączy się w rozwiązywanie problemów naszej miejscowości.

Z kolei przedstawił proponowane zadania inwestycyjne zawarte w planie rozwoju miejscowości Cięcina. Zaproponował, aby zgodnie z wnioskiem zebrania Radnych i Rady Sołeckiej z udziałem Wójta Gminy przyjąć do realizacji w pierwszej kolejności „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczna nawierzchnią w Ciecinie”.

Zaproponował również, aby wnioskami z obecnego zebrania były:

- propozycje do planu zadań gospodarczych i społecznych w Cięcinie na rok 2009.

- proponowane zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia do planu rozwoju do roku 2014.

- ustalenia radnych Cięciny dotyczące modernizacji dróg i lamp oświetlenia na 2009r.

Powyższe propozycje zostały poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie. Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim obecnym za udział i na tym zebranie zakończono.

Protokółowała       Sołtys          Przewodniczący Zebrania

Maria Jopek       Antoni Figura        Franciszek Stopka

Lista obecności 48 podpisów

Komentarze   

0 #59 Grzegorz 2009-08-06 22:41
Z tego co mi wiadomo na zebraniu wiejskim wójt obiecywał, że w Cięcinie będzie zainstalowana nowa mapa Cięciny w zamian za tą "prowizorke" koło starego kościoła. Ma być wydana w ładnej szacie graficznej (coś na wzór jak w Węgierskiej Górce)oraz nowe tablice z nazwami ulic "obustronne, tłoczone" (obecne są godne pożałowania). W lutym miało być zlecenie dla firmy, która się zajmuje takim rzeczami. Pół roku minęło a tu nic. I nasuwa się tutaj pytanie czy zlecenie zostało dokonane przez UG - sołectwa czy firmy wykonawcze mają tyle zamówień, że nie mogą się wyrobić. Może wogóle nie wyszło z UG. Czy ktoś może zna odpowiedź na to pytanie. Podejrzewam, że niektórzy znają odpowiedź albo wkrótce się dowiedzą.
0 #58 Raptor 2009-04-15 21:53
Umknęła mi jedna rzecz.
Pani M-J (Radna Rady Gminy i jednocześnie osoba wchodząca w skład Rady Sołeckiej) w poście z dnia 7.12.2008 r. napisała, że na Zebraniu Wiejskim "porówna obietnice z dokonaniami". Niestety zapisy protokołu tego nie potwierdzają. Chyba nie dlatego, że zajęta była podczas Zebrania sporządzaniem protokołu?
0 #57 Raptor 2009-04-15 21:37
Do woqla
Po powiększeniu zdjęcia może się wydawać, że to jest to o czym piszesz. Niemniej jednak zafrasowana mina Jegomościa może świadczyć, że ma problemy z zasięgiem. Dlatego wydaje się że to może być "Mającynawetblu tufaalezatosłab yzasieg - Samsung". No i ten podstawowy techniczny błąd. Przecież od dawna wiadomym jest, że chcąc mieć dobry zasięg to trzeba łokieć podnieść wyżej, tak gdzieś na wysokość ucha.
Pozdrawiam
0 #56 woql 2009-04-15 20:53
Witam,
Raptorze - Twoje pytanie jest proste - czy jest to "Czegotoniemają cy Sony Ericsson"?
0 #55 Raptor 2009-04-15 20:45
Z dużą ciekawością zapoznałem się z protokołem z Zebrania Wiejskiego, które budziło kilka tygodni temu tak duże emocje. Chciałoby się powiedzieć: ?niech to będzie milowy krok na drodze odnowy Naszej miejscowości?. A może inaczej... To trzeba powiedzieć wprost, że ?jest to milowy krok na tej drodze?. Bo rozwój i odnowa to przecież nie są tylko kilometry nowych dróg, chodników i przyłączy do kanalizacji. To również wykorzystanie środków technicznych do komunikowania się z innymi, zmiana sposobu myślenia, szukania innych niż standardowe rozwiązań problemów, które Nas nurtują. A do tego potrzeba niekiedy bardzo niewiele. Wystarczy CHĘĆ zrobienia czegoś. A tym CZYMŚ jest np. protokół z zebrania opublikowany na stronie internetowej. Bo nie jest wyjściem mieć pretensję do mieszkańców wsi, że małe zainteresowanie zebraniem, mało uczestników itp. Trzeba być o krok do przodu i starać się uchronić przed ewentualnymi zarzutami o tajemnicze działanie poza wiedzą mieszkańców w sprawach ich dotyczących. A nie ma co ukrywać i niektórzy niech się walną w tym miejscu w pierś, że z tym uchwalaniem Planów rozwoju coś było nie tak.

Podsumowując: Władze Sołectwa Cięcina wyprzedziły Władzę Gminy Węgierska Górka. Bo w trosce o jawność życia publicznego opublikowała Protokół z Zebrania Wiejskiego. A Rada Gminy w tym roku zorganizowała już dwie sesje, protokoły z sesji schowała do biurek i pewnie wzorem lat poprzednich ich na stronie BIP nie opublikuje. Elektoratowi niech wystarczą Nowiny z Gminy.

PS. Jak już przy NzG jestem, to coś mnie kusi, żeby zorganizować konkurs ?Co to za urządzenie, które trzyma w prawej dłoni Jegomość, którego fotografia ozdabia drugą stronę NzG?
Oczywiście odpowiedzi typu ?telefon komórkowy? jako ciosy poniżej pasa nie będą uwzględniane, ale takie jak: ?telefon do przyjaciela? albo ?dawnowyszedłzm odytenatrybutwł adzyiniemasięcz ymchwalić? już się kwalifikują.
0 #54 cypi 76 2009-03-13 17:34
Drogi Raptorze z zainteresowanie m sledzilem twoje wypowiedzi w tamacie zebranie wiejskie i odnowa wsi.Sposob organizacji zebran : czas i organizacja merotoryczna to podstawowy sukces demokratycznego zadowolenia.W miesiacu lutym przed zebraniem proponowalem/zo bacz do szanownego Efesa/ aby ktos znas
majacy mozliwosc bycia na tym zebraniu,zglosi l wniosek aby zebrania corocznie odbywaly sie np: 2 lub 3 niedziela/sobot a/ miesiaca lutego lub marca itp.
Przypuszczam ze moglibysmy sie spotkac na tym zebraniu jak wielu innych.I w dodatku jak to
bywalo¨ raniej¨ po ¨rannej¨czyli
godz.9/to jest opcja/.W odpowiedzi szanowny Efes:zrob to sam.Sluszna twoja uwaga strona merytoryczna zebrania.Popis oratorski wojta iprzewodniczace go rady gminy czytalem w Wiadomosciach z Gminy/gazetka/b edac w Ciecinie,jak rowniez na portalu.Nie wiem tylko kiedy ma prawo wypowiedziec sie ¨lud¨,kiedy przeciez na zebraniu
wojt i przewodniczacy zablysnal kolejny raz.Porownanie twoje dotyczace przychodow i wydatkow na mieszkanca jest trafne.Ale co
do podzialu WLADZA ! to Ciecina
bo funkcja przewodniczaceg o, to radny Cieciny.i jak pamietam 3 kadencja/12 lat/.¨Odnowa wsi¨
slusznie zauwazasz ze przy takim
planie brakuje podstawowych analiz/rozwoj demograficzny,i migracja ludnosci/.Piekn a jest nasza CIECINA jest piekna gora Cieciny
byly szlaki widokowe dzisiaj byc moze ostro to powiem strefa przemyslowa/wyc iete lasy,czerpalnia wody/dno blisko/.Piekny jest dol Cieciny
pamietam 500 i wiecej dzieci nad brzegiem z okolicznych wsi/a wsrod nich Wlosi,Austriacy /.Dzisiaj strefa przemyslowa widoczna golym okiem.I tak gdy zmierzch zapada czesto czlowiek by zanucil slowa pioisenki Bulata Okudzawy ¨a przeciez mi Panie zal,ze po Moskwie nie suna juz sanie,a przeciez mi Panie zal¨.A teraz wracam do swoich obowiazkow.
0 #53 cYPI 2009-03-13 13:14
Dzien dobry witam wszystkich
0 #52 Efes 2009-03-12 08:18
Zarząd Spółki Leśnej w Cięcinie uprzejmie zaprasza wszystkich uprawnionych do lasu wspólnoty zamieszkałych w Ciecinie i Węgierskiej Górce na coroczne O G Ó L N E Z E B R A N I E Członków Spółki, które odbędzie się w dniu 19.marca br o godz.`17.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im.Konstytucji 3-go Maja w Cięcinie.W porządku obrad przerzewiduje się :
- sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2008.
- informację Komisji Rewizyjnej o wynikach kontroli Zarządu
- informację na temat przenoszenia uprawnien na spadkobierców,
- dyskusję i podjęcie uchwał.

Serdecznie zapraszamy !
0 #51 umbrae 2009-03-01 22:19
zgadzam sie z Toba! jesli organizowac spotkania to najlepiej w soboty wtedy kazdy bedzie mógł dotrzec : ci co z Polski i ci co maja soboty wolne.
pozdrawiam
0 #50 woql 2009-02-28 18:00
Witam!

Przysiągłbym, że z kilku różnych źródeł słyszałem, iż na zebraniu był więcej osób niż we wcześniejszych latach. Więc nie narzekajmy...Ni e od razu Kraków zbudowano.

Sam niestety nie mogłem być na zebraniu ze względu na pracę i studia "gdzieś w Polsce". Proszę mi uwierzyć, że gdyby takie zebranie było w sobotę lub chociaż w piątkowy wieczór, zrobiłbym wszystko aby na nim być - i tak pewnie zrobiłoby jeszcze wielu młodych "emigrantów" zainteresowanyc h losami Cięciny - tak pewnie zrobiłby również nasz lider wśród forumowiczów drapieżca Raptor (drapieżca ze względu oczywiście na etymologię a nie cięty skądinąd język!;-)

I teraz do szanownego Raptora - podoba mi się taka forma reklamy zebrania wiejskiego - z tą różnicą, że akurat jeśli chodzi o zaproszenie "kościelne" to zostało ono zaprezentowane na wszystkich mszach w ubiegłą niedzielę.

Sądzę, że warto zorganizować spotkanie z naszymi Radnymi czyli odłamem władzy ustawodawczej samorządu lokalnego. Tylko błagam - piątek min. 20:00 albo sobota po południu - wtedy możecie liczyć na nas "emigrantów" ;-)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Kronika Cięciny

 
als logo
 
Akcja Renowacja
  


Nasi partnerzy


 
Arkom logo
rysianka_team
Żywiec Zdrój logo
mcd electronics
Przedszkole AKUKU
mcd electronics
 
Pomoc dla Marcina Walusiaka
Pomoc dla Majki Galica

Facebook

 fb

 
 
Pomoc dla Majki Galica
Pomoc dla Michała Gluzy
 
Pomoc dla Grażyny
Pomoc dla Grażyny Witos-Fabian

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia