sobota, 18, listopad 2017

Gwara

Był se roz taki stary dziadek.Chłory był biydok cuł ze sie juz ta śmiertecka kołoniego zwijo i godo tak do baby.Dawoj mi tu co do pisanio bydym pisoł testamynt bo dzieci momy walnie a teli pole nie po zapisowane a nie łostawie tu wsyćkigo tak na sermater.Baba dała mu ta co miała do pisanio a un głośno godoł i zapisowoł.Tom niwecke za potokiym zapisym Hanusi.A baba godo.Niy te zapis Stasiowi un ta mo blizyj.Chłop sie nie łodezwoł nic i pise dali.Te niwke pod bukami zapisym Jonkowi.A baba zaś.Te zapisoj Władkowi.Chłopina jak sie nie zgniywo a nie skocy na łozku i woło.nady ty bestyjo to kto tu mo wreście umiyraj jo cy ty...

 

Harnaś

Piykno jes gwara nasa piykne som starodowne zwyki.Musymy to syćko sanowaj spominaj a kto niepamiynto moze se siadnojn z dziadkami zanim jesce niektorzy som i po wspominajom wom stare śpiywki , pogodki ,bo kazdy ta cosik zno .Jo wdy zachyncom ludzi zeby sie tym zajmowali i zeby przy dzieciak w chałpak godaj gwarom nie straśnie sie paradzić i nie godaj ze gwara to dlo wieśniokow.Dlo proedziwyk góroli a zdo sie mi ze Ciyncinianie takimi som to gwara tradycja i ty portki wałaski co na klinku wisom i tyn kapelusek i ta loga bacowsko po dziadku i ta mocno wiara w Boga som nojhonorniyjsom rzecom na świecie.Mogymy byś dumni z nasego pochodzynio a broj Boze udawać panockow i wstydzij sie nasej piyknej honornej gwary.Napise wom tu jesce taki piykny wiyrsyk co go tako jedna mondro baba uskładała i dobrze un tryfio do tego co tu kcym przekozaj. Godko nasa godko jak kosula zgrzebno naleś honorowo,nie wsyćko ci jedno kto sie tobom głosi , cyje ucho pieścis i chocioz sie nawet miyndzy pany zmieścis to ci jes nojlepi na wolnej przestrzyni ,tam mozes se kwitnyj mozes sie rumiynij,po miyndzy groniami figlowaj sie zechym dzwonij piosneckami i gardzij pośpiechym co sie nowościami w nase progi wcisko, boś ty nade wsyćko nojblsso jes sercu góroli łokraso , nojpiykniyjso w świecie prosto godko naso...

 

Harnaś

Nie wiym,cy sie cytelnikom nie znudzi,nale przytoce jesce jednom pogodke: Chłodził Jasiek do Jagienki miesionc,a nawet rok i jakosik ni móg ji namkówić,zeby za niego wysła. Zawse sie ji cosik nie podobało u tego Jaśka.Wreście Jasiek sie znerwił,posukoł se innej i łozynił sie. Jednego razu seł koło chałpy Jagiynki i łobocył jak łuna siedzi przy stole,broda podparto rynkami i dumo,nie wiadomo ło cym.Jasiek wtedy podeseł pod łokno i zaśpiywoł ji takom piosneckie :

A siedze i dumoj,kiedyś mnie nie kciała,

Jo sie juz łozynił, tyś sie nie wydała,

Jo sie juz łozynił,w płótnianej gunicy,

Tyś sie nie wydała w niedbownej spódnicy.I to była prowda.Hej

 

Efes

Było to moze ze szezdziesiąt rokow tymu na polanie Polynica po Żabnicki stronie Jabranowa.Tam było a zrestom do siela jes kupa sopek takik co to w lecie wychodziło sie do nik z krowami.Dziywek ta było kupa i nasi chłopcy z Ciynciny ta ku nim chłodzili na muzyki i posiady.A kiela sie ik tam z wola tyk posiadow po zyniło to jaze dziw.Roz sie ta do jednej dziywki wybroł kawaler z Koluski.A una spała w tej sopie z mamom.Un przysed przed sopke ale myśli tak.Dziywce spi na sopie ,bił nie byde bo sie matka łobudzom i dostane miyndzy łocy jakom karkoskom .Myśli se dali.Włoze rynce do śpary i moze jako sie mi udo skobel łodłzyć wleze po cichućku i pujde spokojnie prosto na sope ,a rano wcas wyskoce to mie matka ni uwidzom.Zacyno dłubać i tak i tak nimoze sie za nic dostać.Naroz pocuł pod dzwiyrzami śpare , palce wcis zapar sie,a ze chłop był mocny na mlyku chłowany to dzwiyrze ze zowiasow schynył i pazury mu przycisło.Jak zacon jojcej to całom chałpe łobudził i poł Polynice.Matka z córkom dzwiyrze jakosik łodwaliły do pola wysły.I tak biydoka syćka widzieli jak ku tej dziywce sie przekrodoł.Śmiychu było z tego co nie miara a łopowiadoł mi to tyn co sie mu to stało...

 

Harnaś

Poseł roz stary Kupcok łod Fabisia na polowacke bo biyda była a jeś sie dzieciom kciało.Wyseł ta kasik ku dziadkuli nad chałpy siod w krodzie i ceko bo ta cynsto wychodził piykny tusty zającek.Miesioncek piyknie blyscoł to dobrze widzioł po polanie co sie ta ka ruso.Patrzy a w drugi krodzie cosik sie ta porusało .Myśli se. Ej mom cie.Złozył gwer ku łoku i pras . Juz mioł po zajoncka leciej ale patrzy a zajoncek z krody wyskocył i stoi.Złozył sie drugi roz i pras!Ale zającek jako stoł tak stoi.Przesed mu dresc po plecak bo wiedzioł ze trefił bo mioł straśnie zdatne łoko do gweru.Przezegnoł sie i jak to zrobił to zajoncek cmyrk na zod do krody.Nogle swysy z tej krody taki chraplawy głos.Kupcok jak by nie to jagnusko co go mos na syji to byś dziś był moj.Kupcok pote godali ze to mioł byś deboł.ludzie sie troche podśmiywali ale un sie wdy sumiyntowoł ze to prowda.

 

Harnaś

Witojcie ludkowie.Kciołek tu powiedziej cosik kasik do tyk pogodek.Wszystki ty pogodki cok tu napisoł som z moi głowy pisane.Cok ka usłysoł i z pamiyntoł łod ludzi starsyk to wom tu teraz łopisujym .Zeby zaś kto nie pomyśloł ze siod bestyjski mamrok i z ksionski jaki przepisuje.Bo jak byk tak robił to byk wysed na tego co go koj pod brzuchym nosi:)Znom jesce tyk pogodek łod pierona duzo t se tu jesce nieroz pośmiejecie a moze niektoro to nawet do co do myślynio.Pozdrowiom wszystkik piyknie.

 

 

Harnaś

Roznie to ludzie bajali jak chłodzowali na ty posiady.Roz zek swysoł takom pogodke łod ciotki nieboski to wom napise....Posało roz kasik dziywce jałowki na wiyrchu Matlokowki.Była to kwietniowo niedziela a downo ludzie godowali ze sie w ty kwietni niedziele jak sie suma w kościele łodprawio to ka som jaki ukryte zbojnicki dukaty to sie ty piwnice ka som schłowane łotwiyrajom i dukaty sie łyzgajom do słojca.No i pasie to dziywce ty jałowki i przeganio ka moze bo ta jesce po tyk gorak marno ta trowicka była .A miała ze sobom takigo małego braciska co ta kołoni gonił.I polecioł tyn kluk pod takigo dudławego smyreka i woło.Hanuś poj to ino wartko.Dziywce poleciało ku niymu patrzy a pod tym smyrekiym dziura a w tej dziurze łyzgajom sie dukaty.Dziywce chipło i dawaj nagarnować tyk dukatow do hustki i ka ino mogło.Braciska łostawiła przy jałowkak a sama dawaj ku chałpie z tymi dukatami.Jak sie wrociła na zod zeby jesce roz nabraj tyk dudkow to po dziurze jus śladu nie było a tyn bracisek jako by sie pod ziym zapod.Co sie nawołała na sukała ale nika nic.Juz niebyło innej rady ba posła do Fabisia do jednego chłopa co ponoć carowoł.Nic juz ji do głowy nie przychodziło ba jeno ze to bydom cary.zasła do niego a un siedzioł na progu i fajke kurzył.Jesce mu nic nie zdonzyła powiedziej a un do ni godo tak.Dziywce bracisek ci sie podzioł?Dziywce stanyło jako byś go w ziym w murowoł bo nic ło nicym nie godało łobcym ludziom.A tyn dziadek dali do ni godo.Chłopiecek sie podzioł z wola tego ześ z tej piwnice wziyna wiyncyj jako ci było trza i duchy co talarow pilnujom braciska ci porwały.Mozes go zratować ale musis w to samo miyjsce w nastympnom niedziele iś,przed tym sie wyspowiadoj do porzontku i wez ze sobom rozaniec.Jak ta piwnica sie łotworzy to uwidzis braciska a koło niego bydzie siedzioł taki śkaradny corny pies.Rozajcym do psa chyj to ucieknie a ty porwi chłopiecka i uciekoj ku chałpie.Jak i kozoł tak zrobiła i prowde dziadek godoł.Dziura sie łotwarła a tam siedzi jeji bracisek a koło niego zwachuje wielgi corne psisko.Chynyła na psa rozaniec pies uciyk a una łap kluka i wio ku chałpie.Tyn mały zanim sie łochadoł to moze trzy niedziele minyny, a ty piniondze sie zamiyniły w taki corne roboki co ik to ludzie śfobami nazywali.Tak to zachłannościom było by dziywce skasyrowało chłopca.Bo jak to ludzie godowali ze zbojnik ci wdy doł tela kiela było trza.

 

Harnaś

To juz nie mój pomyślunek,jeno mi łopowiedzioł niejaki Jędrys z Juscyny.

Sła se roz baba na roroty,a beło bardzo wcas,i ćma beła łokrpecno.Idzie baba,nale trza beło przyjś bez las, to sie zacyna łoglondać w te i wefte,coby jom co nie postrasyło

Idzie se tak,idzie az tu naroz widzi przed sobom dwa świetliki.

Patrzy baba a to sie tak blyscy,ze pomyślała,ze to juz jakisik swiynte światełka,i godo:

-A witojcies swiynte rorocicki,tak sie wom świycom łocy jak te świycurki.

A to były łocy wilka i łun godo do baby: jo nie zodne rorocicki jyno wilk i zaroz cie połknę, i tak zrobił.Tak to beło naprowde,hej.

 

Efes

Michoł jak scynśliwie łodprawił śmierć to sie tak uciesył ze flaske samogony co jom łod chłopa jakigosik dostoł do kwilki wypił.Bechnył sie do łozka tak jako stoł w brudnyk derak.Rano jak wstoł a se przypomnioł co śmierć godała to sie sakramyncko przejon.myśli se. Co jo to porobił , nimogłek jo z tom chudom bestyjom iś?Teraz przydzie po mnie deblisko i na widłak do piekła zawlece jak amyn w pociyrzu.I tak sie tyn Michoł łod tej pory zmiynił ze w bosu na pielgrzymki chłodził zodnej łocygi sie nie chycił i zył jak pustelnik poto zeby tyn grzy mu bog łodpuscił i debła nie posyłoł.Roz kiesik myśli se tak .Nima rady pujde do tego piekła som .I posed.Wzion se ze sobom taki bogaty łobitek , krede świynconom i wode co była świyncona na dziewiynćug łodpustak a na pleca skore baraniom z długimi kudłami.Poseł i seł straśni długo jaze dosed pod ty piekielne wrota.Stanył i młoci tym łobitkiym a beliko.Puściez mie bo mi staśnie cinzko.Deblisko co ta koło bramy wartowało pomyślało ze to inny deboł teli duse niesie co uwlyc nimoze i łotwar.Michoł jak nie skocy na tego debła a zacnie łobitkiym berować a wodom gynsto kropić,Deblisko jojcało a ka woda świyncono spadła tam sie iskry z nigo suły.

Tłuk tyn Michoł tego debła kiela ta wlazło.A woło tak.Zaprowodz mie ty pierojski jancykryście ku tymu kotle ka si dusycki w smole warzom.Dbelisko juz nimogło bitki zniyś a moze jesce bardzi tej świynconej wody co go piekła po skorze.wzion i zawiod Michoła pod tyn kłocioł.Pod kotłym akurat wygasło i sie ino jedno drewiynko tliło.Koło kotła siedziały śtyry debliska i we Ferbla grały, a taki przy tym robiły mont ze sie jaze całe piekło trzepało.Michaś na nic nie patrzoł ba chipnył ku kotle i łobrysowoł go świnconom kredom zeby sie ku niymu debły nie dostały.Schynył z plecow skore baranim i w tym kotle zamocył.Jak zamocył to sie tyk kudeł dusycki pochytały i na tej skorze ik wydostoł.wartko uciekoł z piekła a wodom kropił zeby sie debły boły.Wyskocył za piekielnom brame a tam trowicka zielono , kwiotecki , ptoskowie śpiywajom, no tak jako to w maju bywo.Michoł łotrzepoł dusycki ze skory a uny sie zamiyniły w łwiecki.I pos długo Michoł ty łowiecki po zielonyk holak i przed debłami strzog.Aze sie Ponbocek zlitowoł i na Świyntego Michała wzion jego i łowiecki do nieba.Podobno na tom pamiontke sie teraz w Michała łowce z hol zganio.KONIEC:)

 

Harnaś

Był kiesik straśnie downo taki Michoł,był un kowolym a rokow mu było coski kole siedymdziesiont.Kowol jako to kowol całe zyci uzył ino roboty i pijatyki , bo kto ta co kcioł robić to wdy z jakomsik łocygom sie przyloscył.Nieroz jak popił to se tak godowoł.Ej mogła by juz ta bestno śmierć po mnie prziś.No i jednego dnia wypił cosik kasik ,siedzi se na progu w kuzni , patrzy idzie śmierć.Podesła ku Michołwi , kose sparła na ziymi dostała łosełke ze śulnika i brusi.Zabrusiła godnie i godo do niego tak.Tak ześ sie dopominoł tok jes po ciebie.Michoł pomarkotnioł i godo do tej śmierci.dej ze śmiertecko jesce spokój,par robotek zacon jednymu chłopu , zolickek wzion jako sie mi to teraz bydzie z tobom pobiyrać.Śmierć kie sie nie wścieknie a nie bechnie kłosom ło pogrodke to sie jaze dzwink zrobił a kłosa z kosiska spadła.I skrzecy na Michasia.Ty bestyjski łopacnioku ,całe casy ino krokos ka ta śmierć i ka ta śmierć a terz jak jo telom droge po ciebie przysła to sie nie bydzies symnom broł!!!?Pockoj jo jus tu wiyncyj po ciebie nie pujdym ba pośle po ciebie debła.Śmierć pozbiyrała żdziorty i posła.Cdn

Harnaś

Roz tu wysoko unas w lesie mieszkało jedno młode dziywce.Prziseł kiesik cas ze miała sie wydowaj ale sie łobobawiali dawj na zopowiedzi bo nie chodzowali cynsto do kościoła.W zimie jak sie wielgi śniegi zwaliły to niebyło jako iś a bez wiosne lato zaś i pasiyni krow robota w polu była to w niedziele kcieli kapke łodpoconć.Ło religi tes ta nie za wiele wiedziała tela co ik ta łojcowie naucyli pociyża i roznyk modlitw.Bogobojno była i w boga wierzyła i ślub kciała miej kościelny.W ziyni sie wreście i pośli.Prziśli na plebanije ku ksiyndzu i godajom jako sprawa.Pleban popatrzoł na nik i godo tak.No wiycie moi mili jo wos ani w kościele nie widujym a pasowało by cosik kasik chłodzic i ło religiji wiedziej.Dziywce sie łozcyrwiyniało i zacyno sie tumacyj ze śniegi ze daleko.Ksiondz sie ta nic nie łodzywoł ino sie tak przypatrowoł.dziywka skojcyła a ksiądz sie pyto.A wiycie wy kiedy umar Ponjezusek?Dziywce sie jesce bardzi łozcyrwiyniało i łzy sie mu po licak pokulały,i bez ty łzy godo do ksiyndza.Kaby nic my nie wiedzieli,do nas ta do tego lasa to nik nie idzie,kto nom mioł powiedziej.Ale namojdusu kochany jegomościcku kie by my wiedzieli to by my całom familijom na pogrzyb prziśli.Ksionc sie serdecnie uśmioł na zapowiedzi dali pożynili sie i długi roki przykładnie zyli.

 

Harnaś

Roz sie miała krowa babie na słowiance cielić a ze wdy sie ciynsko cieliła to baba posła na ficojke do jednej baby pytać jom co by sła śniom na Słowianke i pomogła i przy tej krowie.Ta baba z Ficojki sie ulitowała bo sie i zol zrobiło biydnego babska a tez tymu ze i biydnej umar chłop i została sama.Posły na te słowianke i wartowały przy krowie do nocy. kasik kole jedynostej zacyna sie krowa cielić ta z Ficojki godo do tej wdowy tak.Idzcies Stasinko ka na płone do Kupcoka abo kany niek nom kto ka przydzie pomoz bo niedomy rady.Ta godo ze tu nie pujdzie bo sie gniywo ,tam tes nie pujdzie bo daleko .Ale namyślała i godo tak, pocekoj jo tu znojde pomoc.Bechła na ziym na kolana i zacyno wzywaj tego swoigo umartego chłopa.Moj piykny franuśku zyjdz tu kunom i pomoz nom te krowicke łocielić.Ta z Ficojki jak usłysała ze ta ji ło dwunostej w nocy nieboscyka ku cielyniu krowy wzywo a wzion jom łokropny strach , dopadła to ciele za nogi , jak nie śarpnie a ciele jak nie wyskocy z krowy,ta jak sie nie kopyrtnie do tyłu to wybiła dzwirze w sopie i wypadła z cielynciym do pola.Tak Franusiek niboscyk pomog krowe łocielić:)

 

Harnaś

Było to u nas w Gornej Ciyncinie.Dziecyska siedziały u stołu i ucyły sie na geografie do skoły.A łojciec siedzioł u pieca i śfijoł lulki , pokurzowoł i przyposłuchwoł sie co ta ty dzieci cytajom.Som biydny skojcył ino trzy klasy bo tak to bywało jak sie chłodiło do skoły za niymca.Posłucho a tu jedyn chłopiecek cyto ze ziymia jes łokrongło i łobraco sie na łokoło swoi łosi.Jak nie skocy łod tego pieca a nie przyklnie sakramyncko.Na coz ty bestyje wos to łucom.nady jak by sie ziym na łośce krynciła to kielo by ta łośka musiała byś a po drugi to kto by jom ta gonił co kwila smarowaj i kiela by musioł miej na jedyn roz kołomazi.Jak sie matka cosik łodezwali bo sie ta troche lepi łoriyntowała to jom zjeżdził po pieronie i zaroz z tej złości musioł do pola wyjś tak sie znerwowoł...Tak mu to na tyn jego chłopski rozum nijako nie pasowało.

Harnaś

Roz sie spotkali w karcmie dwaj starzy bacowie i jedyn do drugigo godo.Stasiek coś ty ka porobioł cok cie juz teli casy niewidzioł i ani ześ łońskigo roku w holi niebył?A wiys jyndrysie zawarli mie do chereśtu.A za coz cie ta zawarli?A bok głowom ło wyngieł prasnył.To za taki cosik teraz zapiyrajom do chereśtu?No wiycie jydrysie ino ze to była głwa moigo śwagra.A no to jo sie juz teraz nie dziwiym ze wos zawarli,a kiela zeście dostali tej łodsiadki? A no dwie niedziele. E to wom ta za fest nie dołzyli jak zeście ino dwa tydnie siedzieli. Jyndrysie jo przesiedzioł dwie niedziele ale palmowe...

Harnaś

Przyjechoł roz do Ciynciny panocek z Krakowa kasik ta do kogosik. I seł Ciyncinom do gory , wreście dostało go ze musioł iś za potrzebom ale ka tu iś w środku wsi.Idzie idzie a tu coroz bardzyj na niego ta potrzeba napiyro.Wreście patrzy idzie jakosik babcinka z krowom i pyto sie tej babcinki tak.Gazdzino gdzi bym tu mógł znaleść toalete? Babcinka pomyślała i pado tak . Wiycie co panocku to u nas takigo cegosik nima to bydzie chyba kasik za granicom. Babcinka posła a jako se ta tyn panocek poradził to niewiym ani tez niekcym wiedziej...

 

Harnaś

Był roz taki w Ciyncinie kawaler co mu przysło łosiymnoście rokow i mioł iś do asynterunku a straśnie sie boł wojska i za pierona nikcioł sie ta dostaj.Un ta woloł ze strykiym do wiyrchow na hole iś piscołki strugaj i z dziywkami dogrowaj.Ale kiesik kcyncy niekcyncy przisła kartka do asynterunku sie zgłosić.Co sie biydok namyśloł coby tu zrobij zeby sie do wojska nie dostaj.Wreście sie kasik znasła jakosik beskurcyjo co mu doradziła ze jak sie w przodku zymbow nimo to do wojska nie bierom.Wziyni z takim jednym taki doś fest koł i tyn mu ty zymby wszystki z przodku wytrzaskoł.Prziseł dziyj asynterunku i pojechoł do miasta.Lykarze wybadali łopatrzeli i do wojska nie wziyni.Przysed do wsi i pytajom sie go tak.I co weznom cie do tego wojska? no kaby, nie bierom , ale nie na zymby ino na platwus.

 

Harnaś

Jako to tyn Florek łopowiadoł jak go to mama piyrsy roz do kościoła posłała.A ŁOPOWIADOŁ TAK...Jo jes Florek ze Żabnice mama mnie piyrsy roz do kościoła posłali a juz miołek dwa razy po dziesiynć rokow,mama mi kupili gacie taki porządne gacie na wyrost, bog do tego casu ino w kosuli krowy posoł po groniak.Grajcarow na portki nie było bo biyda była,To mama sprzedali te kwiatule co pod ścianom stoła i kupiła mi bogate cyfrowane portki.I w piyrsom niedziele posłali mie do tego kościoła .Godała mi tak \"zebyś nie zabocył Floruśku copki wtym kościele z głowy zchynyć\".No i posełek do tego kościoła.Ide ide tu cyrwiec ka tes to dzwonki dzwoniom coz to kto sonkami jedzie??? Ale dopatruje a tu idzie taki duzy chłop w kosuli a z nim dwa małe bezwstydniki w kosulak i zbyrkajom tymi dzwonkami.Wlozek do tego kościoła i myśle se.Chłopcy bozi co tu norodu!!na niejes to tyn zwionzek analfabetow bo jo do takigo kiesik nalezoł.Stoje w tym kościele a tu podesła do mnie tako cyrwono dziywka i trzas mie w pys!!! Jaze mi sie w łocak zećmiło , a jo se zabocył kapelusa sjąć z głowy jak mama godali i una mie łoto trzasła...I tak to biydny Floruś łopowiadoł jako go to pirsy roz w kościele dostało...

Harnaś

Jednego roku strasne niescynści spadło na całom Żywieccyzne.Kasik nad Zwardoniym,cy Rajcom łoberwała sie chmura i loło bez cały tydziyń.A pote wody runyły Sołom ku Zywcowi.Pozrywało mosty,zabrało nawet chałpe gminy w Łujsołak i wsytko to niesła woda ku dolnej Ciencinie,a na moście pod Juraskami zrobiło takom tamę,ze woda zaloła całom doline.Ludziska uciekali az na grape nad kamiyniołomym i stastela łoglądali to swoje niescynści.Przyjechali ztrazoki i z Zywca i z Milówki,nale co mogom poradzić na taki potop.Przyjechała tez komisyjo ze starostwa zeby zbadać i łosacować skody.Wyśli ci iniziery na grapke,i tamoj z góry zacyli sie tymu przyglondać.Naroz jedyn z inizierów woło ku sobie sołtysa pokazuje mu palcym na to łozlywisko i pyto: powiydzcie to sołtysie,co to za licho pływo po tym jeziorze. Sołtys sie przypatrzył i tak im godo: Ło panie izinierze,to nie jes zodno cucha ani kapelus.- to tyn łuparty Michaś - godo,ze mo powódż (za przeprosynim ) w zadku i dalij łorze bez te wode. ();\" >cucha,nie cucha, - kapelus,nie kapelus.Chodzi to chaw a nazod.Co tez to moze być? Sołtys sie przypatrzył i godo :Ło,panie inizierze,to ta nie jest zodno cucha,ani kapelus - to tyn uparty Michoł -mo powódz (za przeprosynim) w zadku i dalij łorze,bez te wode.

Efes

Było to w Ćyncinie Gornej w szkole jesce za nieboscyka Guniewica.Był taki niełozgarniynty Janek i siedzzioł na lekcji a nieboscyk Guniewic ik ta ucył co mog.I roz sie pyto tego Janka tak. -Jasinku jaki mo pozytek twoja mama w chałpie z gynsi? Janek myśli łozmyśluje i godo.Sadło.A Guniewic sie go pyto.Jasinku i cos jesce mo ta gynś?Janek siedzi po głowie sie dropie i zaś godo-Sadło.Naucyciel sie znerwowoł i myśli-Muse tymu ciućmokowi jako pdpowiedziej bo som nie namyśli nic.I pyto sie go tak.Jasinku a na cym ty śpis? Janek godo .No jo śpiym na skrzyni.A pod głowom co mos?No zogłowek.A w tym zogłowku co mos?No dziure.A co stej dziury wychodzi?No piyrzy.To Jasinku jaki jesce pozytek mo mama z gynśi?Janek zaś siedzi i łozmyślo i wreście godo.No sadło.

 

Harnaś

Zył se w Ciyncinie taki gorol,co sie Skrzypek nazywoł.A tyn gorol bardzo piyknie łumioł strugać rózne figórki,zwiyrzątka cy świontki.Roz mu przysła tako chynć,zeby ustrugać skrzypki,jako ze to nazwa podobno do niego.Strugoł,strugoł aze wystrugoł i to taki piykne,ze som sie dziwowoł.Powiesił te skrzypki na kołku na ścianie i co kwile wpatrywoł sie w to swoje dzieło.Zwiedzieli sie ło tym ludowym artyście letnicy i pytajom go,cy mogom łobejrzeć ty jego figórki.

-A cymu niy, przeca mi ik nie ubydzie,parcie kiela kcecie.Patrzom,patrzom,az dopatrzyli te skrzypki i tak jim sie spodobały,ze godajom do Skrzypka - gazdo a te skrzypki to nom przedocie?

- O nigdy,skrzypków nie przedom!

- A to cymu,pytajom pewnie na nik grocie

- Niy,nie grom,bo nie umiym,nale nie przedom.

- A to pewnie waso baba gro - pytajom letnicy

- Niy,baba tez nie gro.

- To pewnie wase dzieci drajom?

- Niy,dzieci nie grajom bo ik ni mom.

- To cumu nie przedocie skoro nik nie gro ?

- Bo skrzypki som moje,jo ik wystrugoł i nie przedom.

Letnicy zdesperowani pozegnali gazde - artyste i pośli dalij.Po kwili Skrzypek wylecioł z chałpy i woło za nimi,hej,pockojcie panocki.Letnicy pomyśleli ze sie gazda sie łozmyśloł i skrzypki przedo,zatrzymali sie a Skrzypek zdysany dolatuje i godo:

  • zabocyłek hhsss,zabocyłek wom pedzieć hsss.. ze mom w chałpie jesce hsss... parobka Michała ..łun tyz nie gro...

 

Efes

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia