sobota, 18, listopad 2017

Gwara

Był ta kiedysik taki Gierek,co go piyrsym nazywali. I tyn Gierek wybroł się na wiyrchy sukać miyjsca na letniom chałpe dlo swoigo syna.Roz wylondowoł tym swoim europlanym -wiatrokym na holi w Mgurze.A na tej holi Morcin łod Fabisi pos łowce i siedzioł se na pnioku.Gierek podeseł do Morcina i godo - gazdo nie przedocie tej holi?Gazda na to - nie przedom panocku,bo byk ni mioł kany łowiecek poposać.

Gierek do gazdy - ale wiycie,rozumiycie - do mnie sie godo towarzysu, bez panocku.

Gazda na to - dobre, towarzysu bezpanocku.Dalij Gierek - a wy tak gazdo kochocie,te Polske Ludowom ?

Morcin - a pewnie ze kochom - towarzysu bezpanocku.

A tak lo tej Polski - na kontygynt jakom krowine docie ?

- A pewnie ze dom.

A tak konika tez docie?

- A dom towarzysu bezpanocku.

- A łowiecek pore -pyto Gierek docie ?

- O łowiecek nie dom !

- A to cymu ?Pyto Gierek
- A bo łowiecki mom!


Efes

Był roz jedyn chłp na Słowiance itak sie mu przydarzyło ze mu straśni baba zachorzała.Ale coz mioł robić jak wsyndy było daleko i grajcarow na maściorza tes nimioł.Siedzioł biydok i cekoł jeno na nojgorse.Co mog to zrobił a co sie wymodlił to ino un wiedzioł.I jednego razu śli trzo panowie co to po gorak spacyrowali, trefiło sie ze śli koło chałpy tego chłopa a un sidzioł biydok pod przicynom i strśnie był markotny zwola tej baby.Jedyn z tyk panockow pyto sie tego chłopa tak .Dejciez nom gazdo mlyka sie napić bo my straśnie zdrozyni,idymy jaze z wiyrchow i kcielibymy krapke dychnyć.Chłop jako chłop wzion panow do izby ugoscił jako mog i cym ta kany mioł.Jedyn z tyk panow całe casy przipatrowoł sie na te chłorom babe co lezała w łozku pod łoknym. Nareście wstoł podsed do tego łozka i godo.Widzym zeście bardzo gazdzinko chłorzi ale jo jes lykarzym i jo wom pomoge.Wybadoł łopatrzoł wystawił diagnoze ale godo tak ze sie tu bez lykarstwa nie łobyjdzie i ze musi pisaj recepte. chłop do pisanio w chałpie nimioł nic bo nawet pisaj nie umioł lykarz ani ci panowie tez nimieli.Chłop siod i łozmyśluje i zacon trufać ze mo kasik krede świynconom co mu to ksiądz doł kiesik.Pisaj było juz cym ino niebyło nacym.Chłop sie zezwyrtoł i godo,panie doktorze łoto som dzwiyrze do kumory pisojcie na tyk dzwiyrzak.Lykarz łopisoł piyknie recepture lyku na dzwiyrzak panowie dali chłopu za gościne jakigosik grajcara.Chłop łapnył dzwiyrze zchynył ze zowiawsow i wio ze Słwianki do japtyki do Żywca z tymi dzwiyrzami na plecak.Całom drogom sie biydok modlił zeby nie prziseł desc i mu tego pisanio nie zmył z tyk dzwiyrzi.Dosel do japtyki i lykarstwo dlo baby dostoł ale ponoć kupa śmiychu tam była.Na słowianke sie wrocił i baba sie scynśliwie wylycyła i jesce dugi roki z tego zyła.Tak sie to chłopu udało babe łod śmierci wyratowć...A ty dzwiyrze nazod z Żywca nios do chałpy bo przeciez bogate były iskoda mu ik było zostawij.

 

Harnaś

Jo znom takom ło deble co mi jom kiesik łopwiadoł Stefan Ficoń.A był to tak.....Seł chłop z Żywca z jarmaku ku chałpie do Ciynciny i po drodze myśli-Wleze do karcmy wypijym ze dwa śtample gorzołki coby mi sie lepi sło ku chałpie .Ja wloz tak napotkoł chłopow znajomyk i kazdy po jakimsik kielusku wzion.Tak sie przy tej gorzołce zaśiedzieli ze sie mu ta i na reśćie zećmiło.Wyseł przed karcme i myśli-Kielo tez ta droga przedymnom a jo walnie przinapity.Nale co, małomyśloncy rusył ku chałpie.Seł pore godzin jaze dosed do Gornej Ciynciny.A wtym casie jakosik prawie dwa tydnie loło i Ciyncinka sła duzo a un mieszkoł na Gadzionkak i musioł ku chałpie przechłodzic bez taki mostek .Dosed do brzegu patrzy a mostek woda zabrała ino jedna deska łostała.Dopatruje a na drugi stronie tej deski siedzi chłop,nogi mo spuscone nad wode i se nimi ruso.Chłop doseł blizyj patrzy a to deboł.Poznoł go bo mu było widno kopyta i łogon mu z pod portek stopyrcoł.Chłop myśli-Jako jo tu teraz przyjdym , do rana cekoł nie byde bo mie baba bykowcym łobarasy kak był.To sie wzion w sobie i idzie na tego debła.Deboł pdskocył na desce i pyto sie go tak-Chłopie kto jes lepsy jo cy Matkabosko.Tyn sie podropoł po glowie i myśli -Jak powiym ze Matkabosko lepso to mie tyn deboł z tej deski sturzi wpadne do wody i pomnie a jak powiym ze un lepsy to mie Bog skoro i tez bydzie po mnie.Namyśloł sie i godo -Moj piykny debołku matka bosko jes bardzo dobro ale i na ciebie tez nic złego nimoge powiedziej.Jak powiedzioł ty słowa to deboł zbił kopytami do bondziora skocył i chłop bez wode przeseł .Łod tego teraz podobno godujom ze casami i debła trzeba strykiym nazywać...

 

Harnaś

Dzioło sie to moze 100 roków tymu a moze downij.W Ciyncinie jako tez i somsiednik wsiak była biyda.Chłopy chłodziły w takik płótnianyk kosulak.Piyrse gacie dostawoł kawalyr,jak mioł iś do wojska.Był u nos na Dolince taki Jontek,co łumizgoł sie do Hanki z Ficóńki.Jak dostoł to pozwani do asynterunku,to mu łojce sprawili ty gacie .Kupili półtora metra materyje i zanieśli do ujka krawca,zeby usył.Ujek wzion z Jontka miare,i kozoł przyś po gacie w sobote.A ze Jontek nie był za wielgi,to z tej materyji jesce kawołek łostoł.W niedziele Jontek wybroł sie do Hanki po łobiedzie i kcioł sie pozegnać.Idzie przez las,a tu nogle pocuł potrzebe...Wsed do gojki,ściongnół gacie,zawiesił na smrecku i zrobił,co trza.Pote wstoł,kosule łopuścił i posed dalij a ło gaciak zabocył.Jak wloz do chałpy Hanki,to sie zacon paradować po kuchni i pyto sie Hanki : ty Hanka nic nie widzis?Hanka na to, a co mom widzieć,ciebie widze.Jontek stanół pośrodku kuchni, dżwignął kosule i godo : popar sie co mom,a jesce mi tego kawołek w chałpie łostało.Hanka w kwik i do izby,matka łodwraco sie do łokna,a łojciec do Jontka : ty gidzie to tak sie przysedeś zegnać? Dopiyro Jontek sie kapnoł,ze nimo gaci,łobyrtnoł sie na piyncie i hajda z chały.Jak wracoł,naloz swoje gacie na smrecku nale jus do Hanki nie wrócił.A jak pojechoł do wojska,to nawet na łurlop stydził sie pokozać w Ciyncinie i ponoć łostoł w wojsku na łoficyjera.To tela,a wyboccie,ze troche ło takik brzydkik zdarzyniak zek napisoł..

 

Efes

Dziś jak kazdy wiy momy Matki Boski Gromnicnej.D Gromnicnej wdy mozna było kolyndowaj i jak sie połaznice na dobrym ksiynżycu uciyno i nie łobleciała z cecyny to do Gromnicnej mogła pod powałym wisiej.Pote sie juz jom musialo łozebraj.A teraz jesce powiym taki stare przysłowi do dzisiyjsego świynta...JAK W GROMICNOM Z DACHOW CIECE ZIMA DUGO SIE POWLECE.To jak sie tak patrze dzisioj na pole to chyba nom jesce zima zymby wilce pokoze

 

Harnaś

Mom tu jesce taki rozne stare wspominki moi babki co mi nieroz jak se siadnymy to mi spomino rozne downe łopowiadania a nieroz to sie i biydno przy tym po krzicy.Spomino dziakow i downe jejik nauki i starodowne wychowani.Jako to sie do Łojca i do Mamy we dwoje godalo i nik nieśmioł inacyj pedzieć,jak łojciec dziywcynta ucył ze \\\"dziywecka mo byś jak łowiecka na poł gymby goać i na połdupku siodać\\\" to znacyło ze mo byś skromno i za duzo gupie nie godać pilnować se chałpy i za długo nie wysiadowaj byle ka.Tak to dziadki przestrzygały swojom pocynć.Casami jak posuchom tyk wspominek to sie mi samymu licho na sercu robi.Łopowiadali mi tez babka jak dziadek godali dzieciom ze w boze narodzyni jak chłopcyska z kościoła śli zeby sie nika nie zatrzimowali i zeby nojpryndzyj byli w chałpie to sie wtedy miało znacyć ze nojpryndzyj pozbiyrajom z pola przed wszyskimi.I taki ty stare wspominki a tez i bojki stare ło strachak i duchak a tez i ło carak co zaś moze kiedy ktorom łopisać

 

Harnaś

Ej jak se tak casami cłowiek siadnie i spomni jako to starzy ludzie łopowiadali jako to bywało downi jak jesce nie było prondu i świat nie lecioł tak do przodku jako teraz.w zimowe wiecory schłodzili sie na posiady po chałpak,tajcowali, śpiywali stare śpiywki,jak ta ktory umioł grać to na skrzypcak za brzyncoł cy ta łościągnoł jakom heligonke.Bywało ze grywali w rozne gry co ik to sami zmyślali.Jednom tu łopise takom co sie mi nawet za kawalera trefiło w niom grać.Nazywo sie una troche nie piyknie ale myśle ze sie nic nie stanie jak to napise bo to zaś nie taki fest nie piykne słowo.Nazywało sie to gra w dupy:))Polygało to na tym ze zbiyrało sie walnie młodyk dziywek i kawalerow i zacynali tak.Brali piyrsom dziywke cy kawalercoka łobracoł sie do ściany i zakrywoł łocy kapelusym abo wionzoł hustkom.Musioł sie schylić a zaś nastympny kawaler cy dziywka brali sajtke abo gołom rynkom pras go w zadek!! A un musioł łodgadnoć kto mu to sasnoł , jag zgod to tyn co bił zaś był bity.Dziywek za mocnie nie bijali ale kawalerzy to casami z siwymi zadkami ku chłpie śli.Tak sie to nase dziadki za młodyk rokow bawili.Jak minyła zima a zazilyniły sie listecki na buku to sie roboty na niwkak zacynały i dopiyro był gwar.Kolca w puzkak kwicały ludzie sie zbekowali siedzieli po miedzak na śwacynie łopowiadali śpiywali.Ej wesoło to musiało byś.Kto zaś nie robił na niwkak to seł w hole a tam dopiyro było wesoło .Śli z muzykom i śpiywanim wesoli byli chodz do ciynzki roboty śli.I tom wesołościom zyli,bo jak jedyn stary górol godoł \\\"ze cłowiek co smutek w sobie nosi to jes jak tyn niedzwiydz co mu ropśnik kulke w noge strzeli, bydzie chłodził i zył ale wdy te kulke bydzie cuł i bydzie mu zawadzać i tak cowiekowi w zyciu zawadzo smutek\\\".I tak w tym ciynzkim Górolskim zywobyciu ratowali sie ludzie tom wesołościom co ik lycyła jak nojlepse lykarstwo.Teraz ty casy minyły i świat prziśpiesył sakramyncko,nima kiedy zaśpiywaj zatajcowaj i zacyno w nos troche kiełkowaj tyn smutek i starojmy sie znalyś jak nojwiyncyj casu zeby tyn smutek wesołściom zadusić, to sie nom bydzie lepi zyło w tym pyndzoncym świecie.Harnaś

ej jazek podskocył z tej uciechy kiek uwidzioł ze Dziadek Staś staś sie ku portalu przikludził.

Ciynzko mom rod ty wase pogodki.

Teraz nom bydzie weselsij.

A do redakcyji tako prośba i zapytanie bydzie taki kont dlo gwary i zwykow na tym portalu.

Po po moimu tu sie tu juz walnie ciekawyk pogodek, spiywek, łopisanyk zwykow uzbiyrało.

Jasiek

Kciołek napisaj po tym, kiej ktosik sie pytoł co to som gnaty abo gnatki. Bo wiycie, to jes jinacyj jak to było napisane. Nale kiomputer mi sie popsuł, ji dopiyrz teroz moge to napisaj.

Gnoj woziło sie niy na gantak ba na gnojowkak. Na gnatak woziło sie jino tromy z lasu. Widzicie, sonki nie skryncajom tak jak woz, w ktorym skrynco sie przednio łoś. A jak wozili wielgi tromy na dwok gnatak, to na skryncie nie dało by sie wykryncić, bo konie by złomały dysel. Gnaty miały kołowrot, zeby dało sie skryncić. Droga było wąsko, to ji tak na zokryncie nie dało sie wyrobić, ba trzeba było sforować. Gnaty zadni miały sfore, ktorom sie łodpinało i niom skryncało gnaty, coby zadek troche nadrobił skryntu. Tak samo robiło sie z zadniom korom jak tromy wieźli na wozie.

Miyjcie sie ta zdrowo ji piscie jak nojwiyncyj gwarom, bo to dlo mnie starego wielgo łuciecha, ze sie niy wstydzicie łojcowskij godki.


Dziadek Staś

Pokiel corny jastrząb nad romankom furgo mo se górol portki w kapelusu piorko. Pokiel gory stojom i Ciyncinka płyni to górolski honor nigdy nie zaginie. To som taki stare śpiywki co juz ik moze nie kazdy zno i jak kto zno jaki stare śpiywki to mogymy ik tu po pisaj i po spominaj.

Harnaś

 

Witoj ze Jasiek piyknie!Dobrze to godos bo mi nieroz babka łopowiado jaki sakramyncki zimy bywały ale powiym ci ze i jo juz zapamiyntoł bogate zimy chłodz zek nie stary.Pamiyntom w łosiymdziesiątyk rokak jak my jesce w starej chałpie siedzieli.Małym zek był chłopcym ale pamiyntom jak krokwie na strychu trzescały tak ze do chałpy było swysno ,tego trzescynio to nigdy niezapomne . A śniyg był teli ze do somsiada toś wysoko ponad płot przechodził bo było rowno zasute.Roz my z moim łojcym pośli z jedzynim do moigo ujka co mieszko tam wysoko na łonce i mało kiedy schłodzi na doł.W lecie idzie sie do niego dwajścia minut a wtedy był taki śniyg ze my śli przesło trzy godziny.Dzisioj tez ta pujdymy to moze sie mi udo zrobić jaki zdiyncia bo juz tego kwapu nawaliło koło metra.

Harnaś

 

downo tymu mioł gazda ze Zabnice kawołek pola w Ciecinie Górnej zaroz wele chałp.

Roz kiesik w jesiyni namyślił pszynice ta posioć na tyk niwkak bo piykne rowniutki były. Na wiosne po Wielkij Nocy przised nabił głowiynki, poświyncił i pote drugi roz przised juz w lecie, patrzeć cy zboze juz źrzałe.

Wchodzi na niwke, łobziyro się dokoła, chyto się z głowe i klnie na cym świat stoi.

Pszynica zdeptano, zmeresono, ziorka łobite przez kury tak ze ino miyrwa została.

Zaroz leci do piyrsej nojblizsej chałpy i pado do gaździny ze mu skode kurami zroblili.

Gaździna zaś godo ze kury nie ij bo una mo zawarte i pilnuje coby nie wychodziły nika z podworca.

Gazda znerwiony polecioł na niwke pieronym i łobchodzi tyn meres jece roz i naroz się chyto za głowe i woło:\"co tez tu jajek na gniozdak! musiały sie tu cyjesik kury walnie naniyś!\" na to zaroz leci ta gaździna i woło to \"moje jajka, moje!\"

Gazda się łobraco trzimajyncy się za przirodzyni i pado tej gaździnie: \"podze poć! mom tu jajka ale w gaciak, teraz to twoje kury bestyjo!\"

pozdrowienia :)

Jasiek

Taki zimy i śniegi to kiesik bywały co zime.Łopowiadoł mi roz jedyn chłop co juz niezyje jak przysła roz tako strasno zima.Dzieci i łojcowie w chałpie pokładli sie do spanio bo co ta mieli robij wiecorami jak śniegi były strasne i nik do nikogo na posiady nie chłodził.Łojciec cosik kasik bydlądka łoporządził pogasili nafciorki i po bechali ka ktorymu lepi do spanio.Spali i spali jaze ik popudziły krowy po straśnie rycały.no ale łojciec godo .Nie wstawojcie spijcie bo przecie jesce pierojsko ćma mozek ta tym krowom mało na wiecor doł co tak rycom.No i jako łociec pedzieli to spali nie godali nic.No ale dzieciom tez juz sie to zdało cosik nie rek ze to tela spiom.Nic nie godały bo co sie bydom z łojcym spiyraj.A tu wysło tak ze w nocy przysła łokropno kurniawa i zawikrzyło im te chałpecke po samutki dach.Dopiyro jejik ujek kasik koło połednia na nartak przysed i łodkopoł ik kiela tela i światło do chałpy puścił.Taki bywały zimy...Prowdziwe zdarzyni

 

Harnaś

Jak se pomyśle nieroz nad tymi starymi casami i pomyśle se jaki twarde i ciynzki zyci mieli ci downi ludzie co nieznali techniki i kazdom jednom robote musieli robij rynkami.Do lasa chłopy chłodziły z rybiorami a jak juz upitwali jaki drzewo to go toporami z konorzy łobijali.Śniegi były strasne zanim sie ta ka dostali do lasa to juz kiela ik to kostowało a tu jesce cekała ik tako ciynzko robota.Jak na polowacke śli to ik nieroz po dwa dni w chałpie niebyło po lasak spali zmarznioni nieroz do kości ,nale cos dzieci jeś kciały i ino patrzały kiedy ka łociec z wiyrchow przydom.A uni nieroz abo co przynieśli abo nic.I trza było iś zaś.Baby jak ka miała ktoro jaki gros to sła z tego lasa do miasta na jarmak.Casami co ka miała to sprzedała jajek cy masła a zaś kupiła gajzu cy zopołek.Pote co ka kupiły to wlekły to na plecak w pinklak ze Zywca jaze tu do lasa.My juz tu teraz nimomy tak ciynzko jak wtedy ale jak casami na feryje do mnie miastowi przyjadom to sie dziwiom jako my se tu dajymy rade jak nawali śniega i niedo sie nicym ku chałpie wyjechaj.Nieroz widze jak wyjdom s pod syguci do gory to tak wyglondajom jak byś ik z krzyza zdion.Niedej Boze jak by ktorymu przysło dziyj na dziyj do roboty chłodzij to by uciekoł do miasta jeno by furcało.Ale jo wole to ciynzki zyci i mojom Gornom Ciyncine moje przepiykne lasy i gorecki i jak se rano wstane a popatrze na te Magore łowikrzonom abo na wiosne ubranom zielonymi buckami to mi juz ta nic do scynścio nie trza.I kiebyk tak łodeseł z tąd ka do miastow to byk sie chyba wściyk a dusa to by mi tak z zolu wyła za tymi wiyrsckami jako tyn wilk w Romance.Moze kto pomyśli zek dziwok ale takom mom kasik nature ze cinzko by mi było bez tyk moik piyknyk gor.Tu se napole w lecie łogiyj zaśpiywom głos sie mi po wiyrchak łodbije, idym se do wiyrchow łodwiydze stary jawor co mo dziure do siebie wielgom,wyjdym ku Romance popatrzym se ku Łorawskim wiyrchom i ku Tatrom.I zyć mi sie kce a w mieście to byk do cna z pleśnioł.

Harnaś

witojcie wsytka! Harnaś cosik ło tym zdarzyniu zimowym Ci powiym.

Dziadek mi to łopowiadali ze była roz tako zima ciynzko w śterdziystym cwortym nojpewnij. To jak chyciło na Wszyskik Świyntyk to kidało i kidało. Juze na Świynta ludie musieli wela chałp i sop tunele łodchybować do góry bo sie nie dało nijak gowiedzi połodbywać. Abyła to robota ciynzko pieterno bo co nie łodchybali na wiecor a przisła kurniawa to na rano było to samo.

Tak minyły Godni Świynta a ludzie z gory z Koluski ani po kolyndzie nie byli ani słychu dychu nie dajom znać ło sobie. Myśleli ktorysik dziyj i umyśleli tak ze posłali jednego młodego z chałpy co był krotko przed wojskiym coby rodzine łodwiedził, zawinsowoł i uwidzioł cy ta zyjom.

Młody mioł taki syrse bednory dobrze posmarowane, na plecak lzyjsy ruksok skije w rynce no i poseł po raniu Ciyncinom do gory.

Caluśki dzij seł do góry i nikogo nie widzioł, po północy był nazod i godo nie widać zodnyk chałp ba ino jedna bioło polana dobrze ze pod blachom przepolili tok komin uwidzioł i znased.

Było to zdarzyni w czasie wojny nojpewnij w 44 roku.

A jesce dziadek wspominali ze kiesik przed wojnom taki mrozy były ze jak sie z nagrzotej chałpy wysło na pole, cy do kinety wody nabraj to się za cłowiekym tako mgła robiła, jak wiater nie wioł to walnom kwile się tyn ślad po przyjściu człowieka trzimoł w powietrzu.

Taki to drzewij zimy bywały.

Jasiek

 

No moja babka robiom taki dobre bukty i przepis mo bardzo starodowny.dobry pomys z tym promowanim Ciynciny w taki sposob.ino jes jesce taki problym ze trzeba by było utworzij taki towarzystwo miłośnikow wsi CIYNCINA i samymu wzionś sie za promowani nasej wsi.TU PROŚBA DO REDAKJI.Moze by sie nom udało taki cosik w Ciyncinie złorganizowaj.Wtedy jak by my byli w kupie to mogli by my duzo zrobij.Pisojcie co myślicie ło moim pomyśle a jo pote jesce napise jak byg to widzioł i jaki by my z tego mogli miej plusy.Bok juz ło tym wiele myśloł i zdo mi sie ze jak by my sie zebrali kupom Ciyncinianow to straśnie by my pomogli nasej piyknej wsi pomoz.Przecytojcie ,pomyście i mogymy zacąć cosik działać.

HARNAŚ

Zrobiymyry tak, jo tu po pise gwarowe słowa zaroz to przetumace na pajski tak jako jo umiym pote podzielymy zdania z Efesym i Jaśkiym ktore sie nom trzom bydom zgodzać to chłopoki se wpisom do słownika bo inacyj to tu bydymy mieć sakramyncki giebuzd... CHAMERDZI\\to takie gęste zarośla\\GRUNDOL\\niezdara łamaga\\WANDRUS\\wędrowiec włuczęga\\BANOWAĆ\\tęsknić\\GAJZ\\dawna nazwa nafty do lamp\\JAŚLE\\drabinki na siano dla bydła\\JAFERY\\borówki,czarne jagody\\JUZYNA\\posiłek dla furmana na zakończenie pracy\\KLYNCEK\\kawałek krzyweo drzewa materjał na sanie\\WAŁASKI portki\\tradycyjne haftowane portki góralskie\\WYWAŁASONY\\wykastrowany koń\\KŁOBUK\\kapelusz\\BLYCHY\\miejsce nad wodą gdzie kobiety bieliły płótno/ BISAGI\\drewniany kij do noszenia wiader z wodą\\NOMOWINY\\sfaty\\PYTAC\\człowiek na polecenie kawalera wysyłany w sfaty\\SKIJE\\narty\\ŚTAMPEL\\przesadnie duży kieliszek\\MOŻISKO\\ból brzucha\\ZIAJOK\\chorowity marny chłop , słaby bez kondycji\\ZAMROCONY\\człowiek o ponurym wzroku\\SKOTNIA\\kamienista droga prowadząca z gronia do wsi\\ŁOCIYREK\\snopek obity np cepami z ziarna\\PRZICYNA\\miejsce w szałasie pasterskim gdzie wędzone były oscypki\\KICOKI\\cienkie zarośla np leszczynowe lub wierzbowe\\JADWIGA\\żelazny hak do wieszania kotła nad ogniem w szałsie pasterskim\\PRZILYPEK\\kahel w staryk piecak kamiennych\\ŁOCYDZACKA\\drewniana deska z dziurkami do odcedzania np ziemniaków\\ŁOSOD\\rozejście owiec na koniec sezonu wypasów w Świetego Michała\\REJDYK\\wygon owiec wiosną na hale\\ PATRUNY\\dawne naboje do strzelby\\GYNŚLE abo ZŁOBCOKI\\rodzaj małych skrzypiec\\GRAJFAĆ SIE\\spieszyć sie\\HOWADA\\paskuda brzydak\\PASIONEK\\pole do wypasu krów\\MASTOL\\stajnia dla konia\\NIEPILEC\\człowiek skąpy nieużyty\\GAJCORKA\\brudna szmata do mycia podłogi\\PYNCOK\\gruboziarnista kasza\\RYCHLINY\\dzwonki używane do kuligów\\PINKIEL\\tobołek\\GIEBUZD\\nieład niepożądek\\NAROBIĆ POKAZI\\zrobić coś złego.\\JARMACNO dziywka,BABA\\kobieta w ciąży\\ŁOPACNIOK\\człowiek robiący wszystko na odwrót\\MIYRWA\\pozostalość po zebranym np owsie\\JESIYNKA\\ostatni jesienny wypas owiec przed zakończeniem sezonu\\BYRKI\\owce\\MONT\\zamięszanie nieład\\....Narazie telak se spomnioł jak se jesce spomne to dołoze.

HARNAŚ

Napise tu jesce pore słow ło barzo staryk tradycjak wigilijnyk co to jesce som przekozane przez moigo pradziadka nieboscyka Panie łodpuś mu ta grzychy.Pradziadek moj sie urodził w 1888 roku to jesce za nieboski Austryje jak to starzi godowali.Jo go ta niepamiyntom ale ty stare zwyki przekozała mi babka.Było to tak ze w dziyj wilije dziadek stawiali w koncie izby łokocek\\\\snopek\\\\łowsiany musioł byś piykny z bogatymi kłoskami taki co sie łopstoł nie łobity cepami.Pote po wiliji kłod na dyliny\\\\deski na podłdze\\\\ łobroncke takom co sie na becke nabijo i puscoł do ni kochota i ze dwie nojpiykniyjse kury , a pto zeby sie piyknie w kupecce pasły i zeby ik kochot dobrze pilnowoł.Pote jak zostało jedzyni łod wilije to broł to co zostało i łostry topor i seł ku psu, na tym toporzisku podawoł psu to zarci zeby pies był łostry i zeby dobrze pilnowoł hyzow\\\\zabudowań gospodarczych\\\\.Pod stoł kładli jabka ziomnioki i co ta kto mioł ale musiały byś piykne wybiyrane gładziutki nie ropate a Boze broj nie przignite bo by sie w gospodarce nie darziło .Taki to rozne zwyki bywały co juz sie tracą...

HARNAŚ

Kciołbyk wos tu troche jesce po nudzić i powiedzieć skąd bierom sie taki rozne znacynia słow gwarowyk.Duzo słow wziyno sie z naleciałości Austryjackik bo my przecie byli teli roki pod zaborym, drugo sprawa to nasi somsiedzi Słowocy Łorawcy co masa słow jes zo tamtej strony granicy np.Dej se pozor cy skoblica, dzwiyże.A pote wreście ty naleciałości i inne słowa som przeunacane przes setki rokow przez ludziska po wsiak.Jak to nawet godowali \"Co wieś to inno pieśń\".Jo nawet zaówozył ze jes roznica miyndzy ludziami tu łod nas z gory z Ficojki cy z Koluski a ludziami ze wsi jak to u nas godujom na ludzi co mieszkajom po nizyj szkoły numer dwa.A nie godom nawet ło Sopotnianak co juz cołkiym inacyj łod nas godajom i ik godke mozna zblizyć pod łorawskom.poparmy tez za miedze do Żabnice ka majom cołkiym podobnom gware do nasej ale nie te samom, bo ze Żabnice jak sie ktory na dworcu w Warszawie łodezwie to go poznom ze un z tamtond:)My tu co mieszkomy na krańcak Ciynciny granicymy z Żabnicom z Bystrom z juscynom i na małom Sopotnie momy kawołek i walnie ludzi sie tu pożyniło z tyk wsi i dziadki na posiady i na muzyki łod nas ta do nik chłodzili i my tu momy tela tyk slow roznyk ze świat niepojynty.Tymu ty niektóre słowa sie miynsajom i roznie sie ik tłomacy.Powodym tego jes tes bacowani po holak nawet po Łorawski stronie i ka ino z tego tez przysły do Cinciny rozne słowa z łopcej gwary.Redakcji radze wpisowaj do słownika taki słowa co sie nom wszystkim trzom zgodzajom.A nazwy tyk staryk sprzyntow do robiynio becek i tyk furmajskik i łowcorskik mozecie śmiał pisaj do słownika bo to jes wsio dobrze...

HARNAŚ

Nasa gwara to cosik takigo co musymy pielyngnować pamiyntać i nie wstydzić sie tego jak godomy .Dobro by była tako strona coby sie ino pisało na ni gwarom ,mozna by było tez pisać słowa staryk śpiywek co juz som przez niektoryk pozapominane. Znom tyk śpiywek mase i jak bydzie tako strona to po pisymy ik tu tela co bydzie cytanio na cały dziyj abo jesce duzyj.Tu pewnie byde mog licyć na Jaśka i Eesa to mi pomogom. Pozdro dlo wos.

HARNAŚ

Komentarze | Ostatnio dodane

Fotoforum | Ostatnio dodane zdjęcia